หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
PH 2161 ปฏับติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพSelf enrolment
PH 2132 ฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพSelf enrolment
หลักเคมีพื้นฐาน (CH1403)Self enrolment
CH1332(อ.ปียนันท์ + อ.กรรณิการ์)Self enrolment
ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ PH2122 (อ.สุภา)Self enrolment
CH1293 เคมีทั่วไป (อ.พนนา)Self enrolment
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ (PH2151)Self enrolment
MS 4013 Medical Strategic ManagementSelf enrolment
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1Self enrolment
CH 2392 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน Self enrolmentข้อมูล
ชีวเคมี BH2354Self enrolmentข้อมูล
ฺปฏิบัติการชีวเคมี BH2371Self enrolmentข้อมูล
CH1371 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์Self enrolment
CH1293 อ.ปียนันท์Self enrolmentข้อมูล
อินทรีย์เคมีพื้นฐาน (CH2233) Self enrolmentข้อมูล
อินทรีย์เคมีเบื้องต้น (อ.ดร.สุวรรณี) CH 1383Self enrolment
อินทรีย์เคมีเบื้องต้น (Introduction Organic Chemistry) ; CH1383 ; อ.พรศักดิ์Self enrolment
กายวิภาคศาสตร์ (AN1213)Self enrolmentข้อมูล
Physics for Medical Technology (PH2122) สำหรับสอนคณะเทคนิคการแพทย์Self enrolmentข้อมูล
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (PH1151)Self enrolment