หน้า:  1  2  3  4  5  ()
รายวิชาทั้งหมด 
AN2292 กายวิภาคศาสตรสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพSelf enrolmentข้อมูล
MI2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐานSelf enrolmentข้อมูล
PS2002สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ Self enrolmentข้อมูล
FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหารSelf enrolmentข้อมูล
FS3901 สัมมนาSelf enrolment
Beverage Technology and Alcoholic BeverageSelf enrolmentข้อมูล
FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารSelf enrolmentข้อมูล
FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรมSelf enrolmentข้อมูล
Food Engineering FS 3204Self enrolmentข้อมูล
Food Packaging FS 3632Self enrolmentข้อมูล
เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพSelf enrolment
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารSelf enrolmentข้อมูล
วิชาฝึกงาน MS4033Self enrolment
Co-operative education MS4006Self enrolmentข้อมูล
FS2303 เคมีอาหารSelf enrolmentข้อมูล
FS2113 แปรรูปอาหาร 2Self enrolmentข้อมูล
FS2313 Food Analysis (หลักการวิเคราะห์อาหาร)Self enrolmentข้อมูล
FS2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช Self enrolmentข้อมูล
MS4023 วิชาโครงงานพิเศษSelf enrolmentข้อมูล
MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2Self enrolment