หน้า:  1  2  3  4  5  ()
รายวิชาทั้งหมด 
FS4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหารSelf enrolment
AN1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์Self enrolmentข้อมูล
AN2292 กายวิภาคศาสตรสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพSelf enrolmentข้อมูล
MI2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐานSelf enrolmentข้อมูล
PS2002สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ Self enrolmentข้อมูล
FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหารSelf enrolmentข้อมูล
FS3901 สัมมนาSelf enrolment
Beverage Technology and Alcoholic BeverageSelf enrolmentข้อมูล
FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารSelf enrolmentข้อมูล
FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรมSelf enrolmentข้อมูล
Food Engineering FS 3204Self enrolmentข้อมูล
Food Packaging FS 3632Self enrolmentข้อมูล
FS3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพSelf enrolment
MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารSelf enrolmentข้อมูล
วิชาฝึกงาน MS4033Self enrolment
Co-operative education MS4006Self enrolmentข้อมูล
FS2303 เคมีอาหารSelf enrolmentข้อมูล
FS2113 แปรรูปอาหาร 2Self enrolmentข้อมูล
FS2313 Food Analysis (หลักการวิเคราะห์อาหาร)Self enrolmentข้อมูล
FS2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช Self enrolmentข้อมูล