หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
OH 4136 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Self enrolmentข้อมูล
OH 4084 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน Self enrolmentข้อมูล
OH 4232 การบริหารงานด้านความปลอดภัย (Safety Management)Self enrolmentข้อมูล
PB2303 โรคติดเชื้อ-ไร้เชื้อและการควบคุมSelf enrolment
OH 4213 การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย (Research in Public and Occupational Health)Self enrolmentข้อมูล
OH 4113 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation)Self enrolmentข้อมูล
OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety Engineering)Self enrolmentข้อมูล
OH 3013 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน Self enrolment
OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม Self enrolment
PB2313 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ (อ.ธัญพร)Self enrolment
OH 4043 Occupational MedicineSelf enrolment
อนามัยชุมชนSelf enrolment
Ergonomics and Work Physiology OH 4012Self enrolment
การบริหารความปลอดภัย ( Safety Management ) OH4232Self enrolmentข้อมูล
OH4092 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.อัคราชSelf enrolment
OH4213 การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
OH4113 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation)- อ.อัคราชSelf enrolment
PB2223 อนามัยชุมชนSelf enrolmentข้อมูล
ทดลองสร้างรายวิชาSelf enrolmentข้อมูล
EG5123 ENGLISH READING-WRITING FOR PROFESSIONAL PURPOSESSelf enrolment