หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
PB2233 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพSelf enrolmentข้อมูล
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์Self enrolmentข้อมูล
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์กับการประยุกต์Self enrolmentข้อมูล
โภชนาการเพื่อสุขภาพSelf enrolment
การนำระบบคุณภาพสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล Self enrolmentข้อมูล
กฎหมายสำหรับการจัดการโรงพยาบาลSelf enrolmentข้อมูล
HM 4176 สหกิจศึกษา(ดร.นิลาวรรณ งามขำ & อ.อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ)Self enrolment
HM3273 การพัฒนาระบบคุณภาพในโรงพยาบาล(ดร.นิลาวรรณ งามขำ)Self enrolment
HM 3303 การจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล (ดร.นิลาวรรณ งามขำ)Self enrolment
HM4333 การวิจัยการจัดการโรงพยาบาล (ฤทธิชัย)Self enrolmentข้อมูล
HM3293 ระบบเวชระเบียนเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (Medical Record System for Hospital Management)Self enrolmentข้อมูล
ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล HM3103 Self enrolmentข้อมูล
การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล HM4423Self enrolmentข้อมูล
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ PB2022Self enrolment
PB2163 วิทยาการระบาดและการจัดการSelf enrolmentข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ PB2153 (ดวงหทัย)Self enrolment
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข PB 3153Self enrolment
HM3283 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลSelf enrolmentข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ (PB2153)Self enrolmentข้อมูล
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (PB2022)Self enrolmentข้อมูล