หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
HM 4176 สหกิจศึกษาSelf enrolmentข้อมูล
PB2233 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพSelf enrolmentข้อมูล
PB2333 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์Self enrolmentข้อมูล
PB2253 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์กับการประยุกต์Self enrolmentข้อมูล
PB 2133-1 โภชนาการเพื่อสุขภาพSelf enrolment
HM 3133-1 การนำระบบคุณภาพสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล Self enrolmentข้อมูล
HM 3263-1 กฎหมายสำหรับการจัดการโรงพยาบาลSelf enrolmentข้อมูล
HM4333 การวิจัยการจัดการโรงพยาบาล (ฤทธิชัย)Self enrolmentข้อมูล
HM3293 ระบบเวชระเบียนเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (Medical Record System for Hospital Management)Self enrolmentข้อมูล
HM3123 การบริหารการจัดซื้อและพัสดุสำหรับโรงพยาบาล(Hospital Procurement & Commodity Administration)Self enrolmentข้อมูล
ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล HM3103 Self enrolmentข้อมูล
การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล HM4423Self enrolmentข้อมูล
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ PB2022Self enrolment
PB2163 วิทยาการระบาดและการจัดการSelf enrolmentข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ PB2153 (ดวงหทัย)Self enrolment
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข PB 3153Self enrolment
HM3283 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลSelf enrolmentข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ (PB2153)Self enrolmentข้อมูล
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (PB2022)Self enrolmentข้อมูล
วิทยาการระบาดและการจัดการ (PB2163)Self enrolmentข้อมูล