ประเภทย่อย
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม