Sub-categories
กลุ่มวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
กลุ่มวิชาธนาคารโลหิต
กลุ่มวิชาปรสิตวิทยา
กลุ่มวิชาเคมีคลินิก
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม