คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
Sub-categories
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7
Courses 
SW 2053 ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ (ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล)Self enrolmentInformation
พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม (sw 1043)อ.พรรณปพร ลีวิโรจน์Self enrolment
ปรัชญา แนวคิด และจริยธรรมในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์Self enrolmentInformation
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน (SW 3266)Self enrolmentInformation
SW 4353 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้ติดสารเสพติด Self enrolmentInformation
SW4133 ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์Self enrolmentInformation
SW 4323 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย Self enrolmentInformation
SW 3223 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ Self enrolmentInformation
SW 3333 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก 2/2560Self enrolmentInformation
SW3133 การสังคมสงเคราะห์การแพทย์ฝ่ายจิตSelf enrolmentInformation
สุขภาพจิต (กับงานสังคมสงเคราะห์) SW 3433 (^ ^)Self enrolmentInformation