คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6
รายวิชาทั้งหมด 
ระบบสาธารณสุขและระบบสวัสดิการสุขภาพ (sw3103) (อ.พรรณปพร ลีวิโรจน์)Self enrolment
วิทยาการระบาดทางสังคม (sw3413)Self enrolment
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและโยบายสวัสดิการสังคม (sw4243)Self enrolmentข้อมูล
การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2263)Self enrolmentข้อมูล
Crisis Intervention (sw3273)Self enrolment
กฎหมายสวัสดิการสังคม (SW2073) NuanyaiSelf enrolmentข้อมูล
การฝึกปฎิบัตงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย และกลุ่มชน(sw 2144) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolmentข้อมูล
การฝึกปฎิบัตงานสังคมสงเคราะห์ 3 (sw 4279) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolmentข้อมูล
การจัดการในงานสาธารณภัย (SW3593)Self enrolmentข้อมูล
มานุษยวิทยาพื้นฐาน (SW1023)Self enrolment
พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม (SW1033)Self enrolmentข้อมูล
ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมกับความมั่นคงของครอบครัว (SW3993)Self enrolment
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับระบบสวัสดิการ (SW 2093)Self enrolment
สังคมไทยกับการพัฒนาสังคม (SW2083)Self enrolment
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามความสนใจเฉพาะทาง (SW4279)Self enrolment
SW 2053 ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ (ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล)Self enrolmentข้อมูล
พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม (sw 1043)อ.พรรณปพร ลีวิโรจน์Self enrolment
ปรัชญา แนวคิด และจริยธรรมในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์Self enrolmentข้อมูล
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน (SW 3266)Self enrolmentข้อมูล