คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
Sub-categories
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
Courses 
พัฒนการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมไทย (SW2043)Self enrolment
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก (SW3333)Self enrolment
ความยุติธรรมและความสมานฉันท์ทางสังคม (SW4023)Self enrolment
ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (SW 3723) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolment
ทฤษฏีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายCase Work (SW2033)Self enrolmentInformation
วิทยาการสูงอายุ (SW3383)Self enrolment
ทฤษฎีและการปกิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน (SW 2123)Self enrolment
เพศศึกษากับการครองเรือน (SW 3453) ผศ.ช. ชยินทร์Self enrolment
เทคนิคการสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว (SW3143)Self enrolmentInformation
ระบบสาธารณสุขและระบบสวัสดิการสุขภาพ (sw3103) (อ.พรรณปพร ลีวิโรจน์)Self enrolment
วิทยาการระบาดทางสังคม (sw3413)Self enrolment
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและโยบายสวัสดิการสังคม (sw4243)Self enrolmentInformation
การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2263)Self enrolmentInformation
Crisis Intervention (sw3273)Self enrolment
กฎหมายสวัสดิการสังคม (SW2073) NuanyaiSelf enrolmentInformation
การฝึกปฎิบัตงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย และกลุ่มชน(sw 2144) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolmentInformation
การฝึกปฎิบัตงานสังคมสงเคราะห์ 3 (sw 4279) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolmentInformation
การจัดการในงานสาธารณภัย (SW3593)Self enrolmentInformation
มานุษยวิทยาพื้นฐาน (SW1023)Self enrolment
พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม (SW1033)Self enrolmentInformation