คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
รายวิชาทั้งหมด 
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก (SW3333)Self enrolment
ความยุติธรรมและความสมานฉันท์ทางสังคม (SW4023)Self enrolment
ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (SW 3723) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolment
ทฤษฏีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายCase Work (SW2033)Self enrolmentข้อมูล
วิทยาการสูงอายุ (SW3383)Self enrolment
ทฤษฎีและการปกิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน (SW 2123)Self enrolment
เพศศึกษากับการครองเรือน (SW 3453) ผศ.ช. ชยินทร์Self enrolment
เทคนิคการสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว (SW3143)Self enrolmentข้อมูล
ระบบสาธารณสุขและระบบสวัสดิการสุขภาพ (sw3103) (อ.พรรณปพร ลีวิโรจน์)Self enrolment
วิทยาการระบาดทางสังคม (sw3413)Self enrolment
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและโยบายสวัสดิการสังคม (sw4243)Self enrolmentข้อมูล
การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2263)Self enrolmentข้อมูล
Crisis Intervention (sw3273)Self enrolment
กฎหมายสวัสดิการสังคม (SW2073) NuanyaiSelf enrolmentข้อมูล
การฝึกปฎิบัตงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย และกลุ่มชน(sw 2144) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolmentข้อมูล
การฝึกปฎิบัตงานสังคมสงเคราะห์ 3 (sw 4279) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolmentข้อมูล
การจัดการในงานสาธารณภัย (SW3593)Self enrolmentข้อมูล
มานุษยวิทยาพื้นฐาน (SW1023)Self enrolment
พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม (SW1033)Self enrolmentข้อมูล
ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมกับความมั่นคงของครอบครัว (SW3993)Self enrolment