คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  ()
รายวิชาทั้งหมด 
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 3 (SW 4279)Self enrolmentข้อมูล
ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ (SW 1013)Self enrolmentข้อมูล
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (SW 3183)Self enrolmentข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสังคมสงเคราะห์ (SW 3023)Self enrolmentข้อมูล
พัฒนการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมไทย (SW2043)Self enrolment
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก (SW3333)Self enrolment
ความยุติธรรมและความสมานฉันท์ทางสังคม (SW4023)Self enrolment
ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (SW 3723) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolment
ทฤษฏีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายCase Work (SW2033)Self enrolmentข้อมูล
การสังคมสงเคราะห์การแพทย์ (sw 3403)Self enrolment
วิทยาการสูงอายุ (SW3383)Self enrolment
ทฤษฎีและการปกิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน (SW 2123)Self enrolment
เพศศึกษากับการครองเรือน (SW 3453) ผศ.ช. ชยินทร์Self enrolment
Man and Society (IGE101)Self enrolmentข้อมูล
เทคนิคการสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว (SW3143)Self enrolmentข้อมูล
ระบบสาธารณสุขและระบบสวัสดิการสุขภาพ (sw3103) (อ.พรรณปพร ลีวิโรจน์)Self enrolment
วิทยาการระบาดทางสังคม (sw3413)Self enrolment
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและโยบายสวัสดิการสังคม (sw4243)Self enrolmentข้อมูล
การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2263)Self enrolmentข้อมูล
Crisis Intervention (sw3273)Self enrolment