คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
Sub-categories
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
Courses 
SW 3003 เพศภาวะและความรุนแรงในครอบครัว (Gender and Domestic Violence) อ.กฤตวรรณ สาหร่ายSelf enrolmentInformation
SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม (Theory and Social Group Work Practice) อ.กฤตวรรณ สาหร่ายSelf enrolmentInformation
SW 2053 ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์_อ.เบญจพรSelf enrolmentInformation
การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ sw4193Self enrolmentInformation
เพศศึกษากับการครองเรือน sw3453 (อ.พรรณปพร ลีวิโรจน์)Self enrolmentInformation
SW3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียนที่ 1/2557Self enrolmentInformation
SW 2132 การดูงานและสัมมนา_อ.เบญจพรSelf enrolmentInformation
การสังคมสงเคราะห์การแพทย์ (1) SW3403Self enrolmentInformation
สิทธิมนุษยชนกับสังคมสงเคราะห์ (Human Rights and Social Work) SW 2023 Self enrolmentInformation
สาธารณภัยเบื้องต้น (Introduction to Disaster) SW 3523Self enrolmentInformation
สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม (Human Rights and Social Welfare Laws) SW 2013 Self enrolmentInformation
SW 3143 เทคนิคการสังเคราะห์เด็กและเยาวชน อ.กฤตวรรณ สาหร่ายSelf enrolmentInformation
การประชาสัมพันธ์ (SW 4853)Self enrolment
ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ (SW 2053)Self enrolmentInformation
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (SW 3743)อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolmentInformation
กฎหมายสวัสดิการสังคม (SW 2073)Self enrolmentInformation
จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2062)Self enrolmentInformation
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน (SW 2144)Self enrolmentInformation
การดูงานและสัมมนา (SW 2132)Self enrolmentInformation
การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม (SW 3733)Self enrolmentInformation