คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
รายวิชาทั้งหมด 
SW 2132 การดูงานและสัมมนา_อ.เบญจพรSelf enrolmentข้อมูล
การสังคมสงเคราะห์การแพทย์ (1) SW3403Self enrolmentข้อมูล
สิทธิมนุษยชนกับสังคมสงเคราะห์ (Human Rights and Social Work) SW 2023 Self enrolmentข้อมูล
สาธารณภัยเบื้องต้น (Introduction to Disaster) SW 3523Self enrolmentข้อมูล
สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม (Human Rights and Social Welfare Laws) SW 2013 Self enrolmentข้อมูล
SW 3143 เทคนิคการสังเคราะห์เด็กและเยาวชน อ.กฤตวรรณ สาหร่ายSelf enrolmentข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ (SW 4853)Self enrolment
ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ (SW 2053)Self enrolmentข้อมูล
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (SW 3743)อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolmentข้อมูล
กฎหมายสวัสดิการสังคม (SW 2073)Self enrolmentข้อมูล
จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2062)Self enrolmentข้อมูล
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน (SW 2144)Self enrolmentข้อมูล
การดูงานและสัมมนา (SW 2132)Self enrolmentข้อมูล
การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม (SW 3733)Self enrolmentข้อมูล
สุขภาพจิต (SW 3433)Self enrolmentข้อมูล
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 3 (SW 4279)Self enrolmentข้อมูล
ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ (SW 1013)Self enrolmentข้อมูล
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (SW 3183)Self enrolmentข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสังคมสงเคราะห์ (SW 3023)Self enrolmentข้อมูล
พัฒนการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมไทย (SW2043)Self enrolment