คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
รายวิชาทั้งหมด 
SW 3143 เทคนิคการสังเคราะห์เด็กและเยาวชน อ.กฤตวรรณ สาหร่ายSelf enrolmentข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ (SW 4853)Self enrolment
ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ (SW 2053)Self enrolmentข้อมูล
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (SW 3743)อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolmentข้อมูล
ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (SW 3723) อ.สุพจน์ ธรรมาSelf enrolmentข้อมูล
กฎหมายสวัสดิการสังคม (SW 2073)Self enrolmentข้อมูล
จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2062)Self enrolmentข้อมูล
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน (SW 2144)Self enrolmentข้อมูล
การดูงานและสัมมนา (SW 2132)Self enrolmentข้อมูล
การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม (SW 3733)Self enrolmentข้อมูล
สุขภาพจิต (SW 3433)Self enrolmentข้อมูล
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 3 (SW 4279)Self enrolmentข้อมูล
ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ (SW 1013)Self enrolmentข้อมูล
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (SW 3183)Self enrolmentข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสังคมสงเคราะห์ (SW 3023)Self enrolmentข้อมูล
พัฒนการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมไทย (SW2043)Self enrolment
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก (SW3333)Self enrolment
ความยุติธรรมและความสมานฉันท์ทางสังคม (SW4023)Self enrolment
ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (SW 3723) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolment
ทฤษฏีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายCase Work (SW2033)Self enrolmentข้อมูล