คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  ()
รายวิชาทั้งหมด 
SW 3733 สังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2 / 2556Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2556Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
ความรุนแรงในคSW 3053 (2556) รอบครัว SW 3053 (2556)Self enrolmentข้อมูล
SW 3003 เพศภาวะและความรุนแรงในครอบครัว (Gender and Domestic Violence) อ.กฤตวรรณ สาหร่ายSelf enrolmentข้อมูล
SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม (Theory and Social Group Work Practice) อ.กฤตวรรณ สาหร่ายSelf enrolmentข้อมูล
SW 2053 ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์_อ.เบญจพรSelf enrolmentข้อมูล
การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ sw4193Self enrolmentข้อมูล
เพศศึกษากับการครองเรือน sw3453 (อ.พรรณปพร ลีวิโรจน์)Self enrolmentข้อมูล
SW3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียนที่ 1/2557Self enrolmentข้อมูล
SW 2132 การดูงานและสัมมนา_อ.เบญจพรSelf enrolmentข้อมูล
การสังคมสงเคราะห์การแพทย์ (1) SW3403Self enrolmentข้อมูล
สิทธิมนุษยชนกับสังคมสงเคราะห์ (Human Rights and Social Work) SW 2023 Self enrolmentข้อมูล
สาธารณภัยเบื้องต้น (Introduction to Disaster) SW 3523Self enrolmentข้อมูล
สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม (Human Rights and Social Welfare Laws) SW 2013 Self enrolmentข้อมูล
SW 3143 เทคนิคการสังเคราะห์เด็กและเยาวชน อ.กฤตวรรณ สาหร่ายSelf enrolmentข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ (SW 4853)Self enrolment
ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ (SW 2053)Self enrolmentข้อมูล
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (SW 3743)อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพรSelf enrolmentข้อมูล
ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (SW 3723) อ.สุพจน์ ธรรมาSelf enrolmentข้อมูล
กฎหมายสวัสดิการสังคม (SW 2073)Self enrolmentข้อมูล