คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  ()
รายวิชาทั้งหมด 
sw1113 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น ภาค 1/2558Self enrolment
SW 4003 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (อ.กฤตวรรณ สาหร่าย)Self enrolmentข้อมูล
SW 3153 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (อ.กฤตวรรณ สาหร่าย)Self enrolmentข้อมูล
มานุษยวิทยาพื้นฐาน SW 1023Self enrolment
SW 3266 การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนSelf enrolmentข้อมูล
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น SW1113(ดร.อารีนา,อ.ศิริพร)Self enrolment
SW 4013 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานสาธารณภัย_อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์Self enrolmentข้อมูล
SW 3233 การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยSelf enrolmentข้อมูล
SW 4279 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามความสนใจเฉพาะทาง อ.กฤตวรรณ สาหร่าย 2/2557Self enrolmentข้อมูล
SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียน 2/2557Self enrolmentข้อมูล
SW3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียนที่ 2/2557Self enrolmentข้อมูล
การบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห์ (Project Management in Social Work)Self enrolment
SW 3523 สาธารณภัยเบื้องต้น_อ.เบญจพรSelf enrolmentข้อมูล
ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน (SW 3013) ปี 2560Self enrolmentข้อมูล
SW2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาคเรียนที่ 1/2557 Self enrolmentข้อมูล
การให้คำปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (อ.กฤตวรรณ,อ.ทัศนีย์) SW2263Self enrolmentข้อมูล
SW2144 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่ม ภาค3/2556 Self enrolmentข้อมูล
SW 2144 การฝึกภาคปฏิบัติสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มSelf enrolmentข้อมูล
อาสาสมัครในงานสาธารณภัย SW 3263Self enrolmentข้อมูล
จิตเวชศาสตร์ในงานสังคมสงเคราะห์ SW 2003Self enrolmentข้อมูล