คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
รายวิชาทั้งหมด 
sw 3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2558Self enrolmentข้อมูล
SW 1053 ปรัชญา แนวคิด และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพSelf enrolmentข้อมูล
การคุมประพฤติ อภัยโทษ พักการลงโทษ การสงเคราะห์หลังปล่อย (ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร)Self enrolment
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียนที่ 1/2558Self enrolment
SW 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด (ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร)Self enrolment
sw4113 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบสวัสดิการSelf enrolment
การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2263)Self enrolmentข้อมูล
SW 3273 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาวิกฤตSelf enrolmentข้อมูล
SW4123 การบริหารองค์การสังคมสงเคราะห์ (2561-1)Self enrolmentข้อมูล
sw3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2558Self enrolmentข้อมูล
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2558Self enrolmentข้อมูล
sw1113 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น ภาค 1/2558Self enrolment
SW 4003 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (อ.กฤตวรรณ สาหร่าย)Self enrolmentข้อมูล
SW 3153 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (อ.กฤตวรรณ สาหร่าย)Self enrolmentข้อมูล
มานุษยวิทยาพื้นฐาน SW 1023Self enrolment
SW 3266 การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนSelf enrolmentข้อมูล
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น SW1113(ดร.อารีนา,อ.ศิริพร)Self enrolment
SW 4013 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานสาธารณภัย_อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์Self enrolmentข้อมูล
SW 3233 การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยSelf enrolmentข้อมูล
SW 4279 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามความสนใจเฉพาะทาง อ.กฤตวรรณ สาหร่าย 2/2557Self enrolmentข้อมูล