คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  ()
รายวิชาทั้งหมด 
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น SW1113(ดร.อารีนา,อ.ศิริพร)Self enrolment
SW 4013 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานสาธารณภัย_อ.เบญจพรSelf enrolmentข้อมูล
SW 3233 การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยSelf enrolmentข้อมูล
SW 4279 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามความสนใจเฉพาะทาง อ.กฤตวรรณ สาหร่าย 2/2557Self enrolmentข้อมูล
SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียน 2/2557Self enrolmentข้อมูล
SW3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียนที่ 2/2557Self enrolmentข้อมูล
การบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห์ (Project Management in Social Work)Self enrolment
SW 3523 สาธารณภัยเบื้องต้น_อ.เบญจพรSelf enrolmentข้อมูล
ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน (SW 3013) ปี 2560Self enrolmentข้อมูล
SW2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาคเรียนที่ 1/2557 Self enrolmentข้อมูล
การให้คำปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (อ.กฤตวรรณ,อ.ทัศนีย์) SW2263Self enrolmentข้อมูล
SW2144 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่ม ภาค3/2556 Self enrolmentข้อมูล
SW 2144 การฝึกภาคปฏิบัติสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มSelf enrolmentข้อมูล
อาสาสมัครในงานสาธารณภัย SW 3263Self enrolmentข้อมูล
จิตเวชศาสตร์ในงานสังคมสงเคราะห์ SW 2003Self enrolmentข้อมูล
SW 3733 สังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2 / 2556Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2556Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
ความรุนแรงในคSW 3053 (2556) รอบครัว SW 3053 (2556)Self enrolmentข้อมูล
SW 3003 เพศภาวะและความรุนแรงในครอบครัว (Gender and Domestic Violence) อ.กฤตวรรณ สาหร่ายSelf enrolmentข้อมูล
SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม (Theory and Social Group Work Practice) อ.กฤตวรรณ สาหร่ายSelf enrolmentข้อมูล