คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
รายวิชาทั้งหมด 
sw 4053 การคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ ฯSelf enrolmentข้อมูล
sw 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด ภาค 1/2560Self enrolment
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2560Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2560Self enrolmentข้อมูล
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2560Self enrolmentข้อมูล
พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมกลุ่มในสภาวะแวดล้อมทางสังคม SA8213Self enrolment
เทคนิคการสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนSelf enrolment
เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์Self enrolment
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 3/2559Self enrolmentข้อมูล
sw3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ภาค 2/2559Self enrolmentข้อมูล
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น SW 1113 ภาค 1/2559Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
SW3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559Self enrolmentข้อมูล
SW2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2559Self enrolmentข้อมูล
SW4003 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์Self enrolmentข้อมูล
SW 2083 สังคมไทยกับการพัฒนาสังคมSelf enrolmentข้อมูล
sw 3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2558Self enrolmentข้อมูล
SW 1053 ปรัชญา แนวคิด และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพSelf enrolmentข้อมูล
การคุมประพฤติ อภัยโทษ พักการลงโทษ การสงเคราะห์หลังปล่อย (ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร)Self enrolment
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียนที่ 1/2558Self enrolment
เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด (ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร)Self enrolment