คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
Sub-categories
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
Courses 
SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ภาคเรียนที่2/2560Self enrolmentInformation
sw 2033 ทฤษฎีและการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย ภาคเรียนที่ 2/2560Self enrolmentInformation
SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2560 Self enrolmentSelf enrolmentInformation
sw 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนSelf enrolmentInformation
SW_4279 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามวิชาเฉพาะด้านSelf enrolmentInformation
SA 0813 พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ภาค1/2560Self enrolment
sw 4053 การคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ ฯSelf enrolmentInformation
sw 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด ภาค 1/2560Self enrolment
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2560Self enrolmentSelf enrolmentInformation
SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2560Self enrolmentInformation
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2560Self enrolmentInformation
พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมกลุ่มในสภาวะแวดล้อมทางสังคม SA8213Self enrolment
sw3143 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนSelf enrolment
sw4003 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์Self enrolment
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 3/2559Self enrolmentInformation
sw3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ภาค 2/2559Self enrolmentInformation
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น SW 1113 ภาค 1/2559Self enrolmentSelf enrolmentInformation
SW3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559Self enrolmentInformation
SW2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2559Self enrolmentInformation
SW4003 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์Self enrolmentInformation