คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  ()
รายวิชาทั้งหมด 
เทคนิคการสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนSelf enrolment
เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์Self enrolment
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 3/2559Self enrolmentข้อมูล
sw3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ภาค 2/2559Self enrolmentข้อมูล
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น SW 1113 ภาค 1/2559Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
SW3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559Self enrolmentข้อมูล
SW2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2559Self enrolmentข้อมูล
SW4003 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์Self enrolmentข้อมูล
SW 2083 สังคมไทยกับการพัฒนาสังคมSelf enrolmentข้อมูล
sw 3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2558Self enrolmentข้อมูล
SW 1053 ปรัชญา แนวคิด และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพSelf enrolmentข้อมูล
การคุมประพฤติ อภัยโทษ พักการลงโทษ การสงเคราะห์หลังปล่อย (ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร)Self enrolment
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียนที่ 1/2558Self enrolment
เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด (ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร)Self enrolment
sw4113 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบสวัสดิการSelf enrolment
การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2263)Self enrolmentข้อมูล
SW 3273 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาวิกฤตSelf enrolmentข้อมูล
SW4123 การบริหารองค์การสังคมสงเคราะห์Self enrolmentข้อมูล
sw3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2558Self enrolmentข้อมูล
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2558Self enrolmentข้อมูล