คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
Sub-categories
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
Courses 
sw 1032 พื้นฐานระบบกลไกทางสังคม (ภาคเรียนที่1/2561Self enrolmentInformation
sw 2033 ทฤษฎีและการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ภาคเรียนที่1/2561Self enrolmentInformation
sw3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2561Self enrolmentSelf enrolmentInformation
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2561Self enrolmentSelf enrolmentInformation
SW3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559Self enrolmentInformation
sw1123 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ภาค 1/2561Self enrolmentInformation
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2561Self enrolmentSelf enrolmentInformation
sw2144 ฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาค 3/2560Self enrolmentInformation
sw2083 (อ.ดร.น้ำผึ้ง)Self enrolment
SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ภาคเรียนที่2/2560Self enrolmentInformation
sw 2033 ทฤษฎีและการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย ภาคเรียนที่ 2/2560Self enrolmentInformation
sw 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนSelf enrolmentInformation
SW_4279 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามวิชาเฉพาะด้านSelf enrolmentInformation
SA 0813 พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ภาค1/2560Self enrolment
sw 4053 การคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ ฯSelf enrolmentInformation
sw 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด ภาค 1/2560Self enrolment
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2560Self enrolmentSelf enrolmentInformation
SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2560Self enrolmentInformation
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2560Self enrolmentInformation
พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมกลุ่มในสภาวะแวดล้อมทางสังคม SA8213Self enrolment