คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  ()
รายวิชาทั้งหมด 
SW3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559Self enrolmentข้อมูล
SW2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2559Self enrolmentข้อมูล
SW4003 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์Self enrolmentข้อมูล
SW 2083 สังคมไทยกับการพัฒนาสังคมSelf enrolmentข้อมูล
sw 3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2558Self enrolmentข้อมูล
SW 1053 ปรัชญา แนวคิด และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพSelf enrolmentข้อมูล
การคุมประพฤติ อภัยโทษ พักการลงโทษ การสงเคราะห์หลังปล่อย (ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร)Self enrolment
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียนที่ 1/2558Self enrolment
เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด (ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร)Self enrolment
sw4113 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบสวัสดิการSelf enrolment
การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2263)Self enrolmentข้อมูล
SW 3273 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาวิกฤตSelf enrolmentข้อมูล
SW4123 การบริหารองค์การสังคมสงเคราะห์Self enrolmentข้อมูล
sw3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2558Self enrolmentข้อมูล
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2558Self enrolmentข้อมูล
sw1113 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น ภาค 1/2558Self enrolment
SW 4003 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (อ.กฤตวรรณ สาหร่าย)Self enrolmentข้อมูล
SW 3153 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (อ.กฤตวรรณ สาหร่าย)Self enrolmentข้อมูล
มานุษยวิทยาพื้นฐาน SW 1023Self enrolment
SW 3266 การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนSelf enrolmentข้อมูล