คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า:  1  2  3  4  5  6  ()
รายวิชาทั้งหมด 
SW4123การบริหารองค์การสังคมสงเคราะห์ ภาค2/2560Self enrolment
SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ภาคเรียนที่2/2560Self enrolmentข้อมูล
sw 2033 ทฤษฎีและการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย ภาคเรียนที่ 2/2560Self enrolmentข้อมูล
SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2560 Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
sw 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนSelf enrolmentข้อมูล
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามวิชาเฉพาะด้านSelf enrolmentข้อมูล
SW4123 การบริหารองค์การสังคมสงเคราะห์ ภาค1 /2560Self enrolment
SA 0813 พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ภาค1/2560Self enrolment
sw 4053 การคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ ฯSelf enrolmentข้อมูล
sw 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด ภาค 1/2560Self enrolment
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2560Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2560Self enrolmentข้อมูล
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2560Self enrolmentข้อมูล
พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมกลุ่มในสภาวะแวดล้อมทางสังคม SA8213Self enrolment
เทคนิคการสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนSelf enrolment
เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์Self enrolment
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 3/2559Self enrolmentข้อมูล
sw3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ภาค 2/2559Self enrolmentข้อมูล
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น SW 1113 ภาค 1/2559Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
SW3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559Self enrolmentข้อมูล