คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประเภทย่อย
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  ()
รายวิชาทั้งหมด 
เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนSelf enrolment
เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุSelf enrolment
ปัญหาสังคม การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Self enrolment
sw 4053 การคุมประพฤติ อภัยโทษ พักการลงโทษ (ภาคเรียนที่ 1 / 2561)Self enrolmentข้อมูล
sw 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด (ภาคเรียนที่ 1 / 2561)Self enrolmentข้อมูล
SW 1033 พื้นฐานระบบกลไกทางสังคม Self enrolmentข้อมูล
sw 1032 พื้นฐานระบบกลไกทางสังคม (ภาคเรียนที่1/2561Self enrolmentข้อมูล
sw 2033 ทฤษฎีและการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ภาคเรียนที่1/2561Self enrolmentข้อมูล
sw3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2561Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2561Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
sw1123 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ภาค 1/2561Self enrolmentข้อมูล
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2561Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
sw2144 ฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาค 3/2560Self enrolmentข้อมูล
sw2083 (อ.ดร.น้ำผึ้ง)Self enrolment
SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ภาคเรียนที่2/2560Self enrolmentข้อมูล
sw 2033 ทฤษฎีและการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย ภาคเรียนที่ 2/2560Self enrolmentข้อมูล
SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2560 Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
sw 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนSelf enrolmentข้อมูล
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามวิชาเฉพาะด้านSelf enrolmentข้อมูล
SA 0813 พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ภาค1/2560Self enrolment