คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
Sub-categories
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
Page:  1  2  3  4  5  6  7  ()
Courses 
SW 3003 เพศภาวะและความรุนแรงในครอบครัวSelf enrolmentInformation
SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2561Self enrolmentInformation
SW 3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2561Self enrolmentInformation
SW 2303 กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ภาค 2/2561Self enrolmentInformation
SW 2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 2/2561Self enrolmentInformation
sw3143 ภาค1/61 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนSelf enrolment
sw3153ภาค1/61 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุSelf enrolment
sw2283 ภาค1/61 ปัญหาสังคม การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Self enrolment
sw 4053 การคุมประพฤติ อภัยโทษ พักการลงโทษ (ภาคเรียนที่ 1 / 2561)Self enrolmentInformation
sw 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด (ภาคเรียนที่ 1 / 2561)Self enrolmentInformation
SW 1033 พื้นฐานระบบกลไกทางสังคม Self enrolmentInformation
sw 1032 พื้นฐานระบบกลไกทางสังคม (ภาคเรียนที่1/2561Self enrolmentInformation
sw 2033 ทฤษฎีและการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ภาคเรียนที่1/2561Self enrolmentInformation
sw3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2561Self enrolmentSelf enrolmentInformation
sw2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2561Self enrolmentSelf enrolmentInformation
SW3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559Self enrolmentInformation
sw1123 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ภาค 1/2561Self enrolmentInformation
sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2561Self enrolmentSelf enrolmentInformation
sw2144 ฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาค 3/2560Self enrolmentInformation
sw2083 (อ.ดร.น้ำผึ้ง)Self enrolment