คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
Sub-categories
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
Page:  1  2  3  4  5  6  7  ()
Courses 
SW 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำความผิด ภาคเรียนที่1/2562Self enrolmentInformation
SW 4053 การคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ และการสังคมสงเคราะห์ ภาค1/2562Self enrolmentInformation
SW 2033 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย ภาคเรียนที่1/2562Self enrolmentInformation
sw 4123 การบริหารองค์การสังคมสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1/2562Self enrolmentInformation
SW2323 เทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2Self enrolmentInformation
SW 1032 พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม (อ.กฤตวรรณ สาหร่าย)Self enrolmentInformation
SW2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 1/2562Self enrolmentInformation
SW1123 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ภาค 1/2562Self enrolment
SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2562Self enrolmentInformation
SW 3003 เพศภาวะและความรุนแรงในครอบครัวSelf enrolmentInformation
SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2561Self enrolmentInformation
SW 3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2561Self enrolmentInformation
SW 2303 กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ภาค 2/2561Self enrolmentInformation
SW 2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม ภาค 2/2561Self enrolmentInformation
sw3143 ภาค1/61 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนSelf enrolment
sw3153ภาค1/61 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุSelf enrolment
sw2283 ภาค1/61 ปัญหาสังคม การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Self enrolment
sw 4053 การคุมประพฤติ อภัยโทษ พักการลงโทษ (ภาคเรียนที่ 1 / 2561)Self enrolmentInformation
sw 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด (ภาคเรียนที่ 1 / 2561)Self enrolmentInformation
SW 1033 พื้นฐานระบบกลไกทางสังคม Self enrolmentInformation