ประเภทย่อย
สาขาวิชาการเงิน
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารจัดการโรงพยาบาล
สาขาวิชาการตลาด
International Program
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม / ภาคปกติ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม / ภาคสมทบ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาธุรกิจจีน
  • ศึกษาถึงประวัติของอาเซียน วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน ลักษณะและการดำเนินงานของอาเซียนที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก บทบาทของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนในเชิงธุรกิจ  ศึกษาสังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทของประเทศจีนในเวทีโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีนในเชิงธุรกิจ

    Self enrolment: ธุรกิจอาเซียน-จีน