หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
NG 4412 การรักษาขั้นต้น ( Primary Medical Care) Self enrolmentข้อมูล
NG 4611 ปฏิบัติการการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัย (Nursing in Critical, Emergency and Casualty Practicum )
NG2503 การพยาบาลมารดาและทารก(Maternal and Newborn Nursing)Self enrolmentข้อมูล
NG3453 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารก และ การผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 2559Self enrolment
NG4532 ปฏิบัติการรักษาขั้นต้น -2560Self enrolmentข้อมูล
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัย (NG 4612 )Self enrolment
NG 3463 การปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2Self enrolment
ng4653 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน59Self enrolmentข้อมูล
การผดุงครรภ์ NG 3454Self enrolment
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (NG 2713)Self enrolmentข้อมูล
NG2502 ปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน(รศ.พรศิริ พันธสี) ปี 59Self enrolment
NG 2452 จริยธรรมทางการพยาบาลและกฎหมาย (Ethics Related to Nursing Profession and Law)Self enrolment
การจัดการทางการพยาบาล (NG 4602) Self enrolmentข้อมูล
NG 2503 การพยาบาลมารดาและทารก Self enrolmentข้อมูล
ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (NG3713) Self enrolment
NG 4512 ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นSelf enrolmentข้อมูล
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (NG3533)Self enrolmentข้อมูล
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล (Seminar in issues and trends in nursing profession) NG 4702Self enrolment
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (NG 2612)Self enrolmentข้อมูล
NG 4402 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (อ.พัชรี ประธานรายวิชา)Self enrolmentข้อมูล