ประเภทย่อย
หลักสูตรพยาบาลศาตรบันฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล