• โครงงานพิเศษ CA4033 เป็นวิชาที่ให้นักศึกษารายบุคคล ประมวลความรู้ ความเข้าใจจากเรียนมาใน
  กลุ่มวิชาชีพด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ “ โครงการการรณรงค์ด้าน
  การโฆษณา การสื่อสารการตลาด หรือการสื่อสารแบรนด์ ด้วยการน าเสนอสินค้า หรือบริการ หรือการสื่อสาร
  แบรนด์ขององค์กรต่างๆ โดยเริ่มจากการวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการรณรงค์ การออกแบบสื่อและกิจกรรม
  ทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแผนการใช้สื่อ ก าหนดอย่างน้อย 5 สื่อ

  Self enrolment: โครงงานพิเศษกลุ่มวิชาชีพด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
 • ศึกษาแนวคิด วิธีการ บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นการวางแผน ขั้นก่อนการถ่ายทำ  ขั้นถ่ายทำ และขั้นหลังการถ่ายทำ รวมถึงเบื้องหลังการถ่ายทำ ฝึกปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา

  Self enrolment: AD 3063 การผลิตภาพยนตร์โฆษณา
 • วิเคราะห์แนวความคิด ประเด็น การดำเนินงาน ปัญหาและจริยธรรมในการดำเนินงานด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาด โดยเน้นกรณีศึกษาจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาชีพการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

  Self enrolment: สัมมนาโฆษณาและการสื่อสารการตลาด AD 4103
 • การเขียนบทโฆษณา
  Self enrolment: การเขียนบทโฆษณา (AD2033)
 • แนวคิด หลักการ องค์ประกอบการสร้างแบรนด์ การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนในการใช้เครื่องมือการสื่อสารต่างๆ ด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การทำ Corporate Social Responsibility (CSR) เข้ามาใช้ผสมผสานอย่างเหมาะสม และการรักษามาตรฐานแบรนด์อย่างยั่งยืน ศึกษากรณีตัวอย่างการสร้างและสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ 

  Self enrolment: การสื่อสารแบรนด์ (AD 4213)
 • การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสื่อสารตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ
  และภาพลักษณ์ขององค์กร  โดยเลือกใช้การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์
  เทคนิคการสื่อสารการตลาดรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  และสามารถนำเสนอโครงการรณรงค์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้


  Self enrolment: กลยุทธ์การรณรงค์การสื่อสารการตลาด (AD 3033)
 • แนวคิด หลักการกระบวนการสร้างกราฟิกสำหรับใช้สร้างงานโฆษณาในสื่อต่างๆ อย่างสร้างสรรค์  การกำหนด Layout ของสื่อโฆษณาแต่ละประเภท โดยการฝึกปฏิบัติจริง


  Self enrolment: การจัดหน้าและกราฟิกในงานโฆษณา (AD3003)
 •    หลักเกณฑ์
  กระบวนการ วิธีดำเนินการเบื้องต้นในการสร้างงานโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์
  วิทยุกระจายเสียง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อความ ภาพโฆษณา
  จนถึงกระบวนการสร้างสื่อ โดยการฝึกปฏิบัติจริง 


  Self enrolment: การสร้างสรรค์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (AD3013)
 • บทบาทอิทธิพลผลกระทบด้านบวกและลบของการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดที่มีต่อระบบการสื่อสารของไทยวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจการเมืองการดำเนินชีวิตของประชาชนและบทบาทของภาครัฐในแง่การคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักโฆษณา
  Self enrolment: สื่อสารการตลาดกับสังคม (AD4263)