• แนวคิด ความหมาย บทบาท ความสำคัญ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ รูปแบบและบทบาทของนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล รวมทั้งกลยุทธ์ กลวิธี กระบวนการและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล

  Self enrolment: CA3313 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
 • แนวคิด ความหมาย บทบาท ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์การตลาด กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์การตลาด การบูรณาการการประชาสัมพันธ์องค์การและการประชาสัมพันธ์การตลาด การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างคุณค่าตราสินค้าและบริการ

  Self enrolment: CA3303 การประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงบูรณาการ
 • แนวคิด ความหมาย บทบาท ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การสร้างภาพลักษณ์ การจัดการประเด็น การจัดการภาวะวิกฤติ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์การตลาด การประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
  Self enrolment: CA3293 การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
 • 1         จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1.  เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวคิด ทฤษฎี การวิเคราะห์และการโน้มน้าวใจ                                                                                                                                                                               2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้รับสาร

  3.   เพื่อให้ผู้เรียนสามาถรเลือกใช้สื่อเพื่อการโน้มน้าวใจ

  4.  เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ สอดคล้องกับวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์

  Self enrolment: การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ PR3043

 • 1.คำอธิบายรายวิชา

  แนวคิด หลักการ ยุทธวิธีดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร การใช้ สื่อและกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ องค์กรสาธารณกุศลและ ธุรกิจเอกชน

 • แนวคิด ทฤษฎี การวิเคราะห์ผู้รับสารและวิธีการโน้มน้าวใจโดยการใช้สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญทั้งทางด้านจิตวิทยาสังคมวิทยาสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการสื่อสารการโน้มน้าวใจ