• ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ผลกระทบของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในอนาคต

    Self enrolment: HI 2303 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ