• หลักการ ประเภท รูปแบบของภัตตาคารการจัดโครงสร้างองค์กร การวางแผนกระบวนการการดำเนินงานในธุรกิจภัตตาคาร การออกแบบรายการอาหาร การจัดโต๊ะอาหารเครื่องมือและอุปกรณ์ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การจัดซื้อ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพและราคาของอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภัตตาคาร มีการฝึกปฏิบัติ

  Self enrolment: HI 3583 การจัดการภัตตาคาร
 • หลักการ ประเภท รูปแบบของการบริการจัดเลี้ยงการจัดโครงสร้างองค์กร การวางแผนกระบวนการการดำเนินงานในการบริการจัดเลี้ยง การออกแบบรายการอาหาร การจัดโต๊ะอาหารเครื่องมือและอุปกรณ์ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การจัดซื้อ การตรวจสินค้า การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพและราคาของอาหาร การวางแผนบุคลากร มีการฝึกปฏิบัติ

  Self enrolment: HI 3573 การดำเนินงานและการบริการจัดเลี้ยง
 • ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรมการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาดในอุตสาหกรรมการบริการ การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด และการตลาดดิจิตอลในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีศึกษา

  Self enrolment: HI 3393 การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมบริการ
 • ความหมาย และความสำคัญของแผนกแม่บ้าน โครงสร้างและลักษณะการดำเนินงานของแผนกแม่บ้าน การเตรียมห้องพัก การตกแต่ง จัดของในห้องพักให้ครบตามมาตรฐาน ประเภทของเครื่องมือเครื่องใช้ การบำรุงรักษาเครื่องใช้ การซักรีด การจัดการสินค้าคงคลังและอุปกรณ์ในแผนกงานแม่บ้าน การบริหารงานบุคคลในแผนกแม่บ้าน การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายของแผนกแม่บ้าน ระบบงานเอกสารของแผนกแม่บ้านการกำกับและควบคุมการดำเนินงานแผนกแม่บ้าน การแก้ไขปัญหาในแผนกแม่บ้าน มีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานที่

  Self enrolment: HI3373 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
 • ความหมาย และความสำคัญของงานบริการส่วนหน้า การจัดการและวิธีการดำเนินงานในแผนกบริการส่วนหน้า โครงสร้างองค์กร หน้าที่งาน และการบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระบบการสำรองห้องพัก ระเบียบวิธีต้อนรับ การรับลงทะเบียนเข้าห้องพัก การจัดทำบัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก การให้บริการกับแขกขณะเข้าพักอยู่ในโรงแรม การทำงานภาคกลางคืน การจัดการด้านความปลอดภัย และการควบคุมดูแลการคิดเงินและการจำหน่ายแขกออกจากห้องพัก ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนหน้ากับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหา และสถานการณ์เฉพาะหน้ามีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานที่

  Self enrolment: HI 3293 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
 • ความหมาย และความสำคัญของของแผนกครัว โครงสร้างการบริหารงานแผนกครัวในโรงแรมและภัตตาคาร หน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบการดำเนินงานของครัวมาตรฐาน เครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะต่างๆ ภายในครัว  ความรู้พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์ครัว การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในครัว การจัดการและควบคุมการผลิตอาหาร การควบคุมต้นทุนและคุณภาพอาหาร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเลือกซื้อ การจัดเตรียมวัตถุดิบ วิธีการและขั้นตอนการประกอบอาหาร การวิเคราะห์การสูญเสียในการประกอบอาหารและการกำหนดราคาขาย สุขอนามัยและความปลอดภัย ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ใช้ในงานครัว มีการฝึกปฏิบัติและการศึกษานอกสถานที่

  Self enrolment: HI2173 การดำเนินงานและการจัดการครัว
 • ความหมาย ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม การวางแผน การสรรหา การคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง การบริหารค่าตอบแทน ประโยชน์และบริการทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีการจูงใจ การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์  กรณีศึกษา

  Self enrolment: HI3383 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจโรงแรม
 • ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของจิตวิทยาการบริการ พฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้ อารมณ์ ความรู้สึก การจูงใจ การปรับพฤติกรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ อิทธิพลของภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ จริยธรรมในการบริการ  ปัจจัยที่มีผลกับการบริการ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการให้บริการ แนวทางการนำจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการบริการ แนวคิด บทบาท ความสำคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเข้าใจวัฒนธรรมที่มีผลต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว  กรณีศึกษา

  Self enrolment: PC2143 จิตวิทยาการบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 • ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ ความรู้ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใช้ในงานบริการเกี่ยวกับการแต่งกาย การพูด อิริยาบถและมารยาทสังคม แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการสร้างมนุษยสัมพันธ์  ศิลปะการต้อนรับ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

  Self enrolment: HI2313 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับในงานบริการ
 • ความหมาย ความสำคัญ และวิวัฒนาการของธุรกิจที่พักแรม หลักการ แนวคิด และแนวทางในการดำเนินงานของที่พักแรมในรูปแบบต่างๆ โครงสร้างองค์กร หน้าที่และการดำเนินงานของแผนกต่างๆ ในธุรกิจที่พักแรม การจัดการด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ แนวโน้มการตลาด ทิศทางและแนวโน้มที่พักแรม

  Self enrolment: HI 2343 การจัดการที่พักแรม
 • ความหมาย และความสําคัญของการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม หลักการ วิธีการ ประเภท และ รูปแบบของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติของผู้ให้บริการ การจัดเตรียมโต๊ะอาหารแบบต่างๆ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงรายการอาหาร รายการเครื่องด่ืม มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับและบริการ การขายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดทํางบประมาณ การควบคุมคุณภาพและต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ มีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานที่

  Self enrolment: HI 2153 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • ประเภทนักท่องเที่ยว แนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กระบวนการตัดสินใจซื้อ การจำแนกประเภทและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวตามกลุ่มตลาด แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา

   


  Self enrolment: HI 3273 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ผลกระทบของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในอนาคต

  Self enrolment: HI 2303 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ