• หลักการและเทคนิคการเขียนบทสำหรับวิทยุ  โทรทัศน์และสื่อใหม่  การค้นคว้า การรวบรวม

    และการเลือกสรรข้อมูล   กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การใช้จินตนาการและเหตุผลเพื่อสื่อ

    ความหมายและถ่ายทอดเรื่องราว การเล่าเรื่อง การวางองค์ประกอบภาพ  การเขียนข้อเสนอ

    โครงการผลิตรายการ  ฝึกปฏิบัติการเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่วิทยุ

    Self enrolment: CA3343  การเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่ Self enrolment: CA3343  การเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่