• ความสำคัญ หลักการ เทคนิคการตัดต่อและลำดับภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ภาพวิดีโอ ภาพนิ่ง กราฟิก ไตเติ้ล เพลงและเสียงประกอบ เทคนิคการทำโครม่าคีย์ การเอ็กซ์พอร์ตไฟล์  ฝึกปฏิบัติการตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์

   

  Self enrolment: CA 2183 การตัดต่อเพื่องานนิเทศศาสตร์
 •  หลักการ แนวคิดการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ เทคนิคการผลิตสต็อบโมชั่น (Stop Motion)  และโครมาคีย์ (Chroma Key)   การสร้างภาพสองมิติและสามมิติ  การออกแบบไตเติ้ลรายการและกราฟิกประกอบรายการโทรทัศน์ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับรายการโทรทัศน์

  Self enrolment: RT 2033 คอมพิวเตอร์กราฟิกและ แอนิเมชั่นเพื่อรายการโทรทัศน์
 • หลักการ การวางแผนงาน และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆการใช้อุปกรณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งในสตูดิโอ และการผลิตรายการนอกสถานที่ การเตรียมความพร้อม  ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การใช้เพลง เสียงประกอบ และภาพประกอบในรายการ เทคนิคการผลิตและการตัดต่อขั้นพื้นฐาน ตลอดจนฝึกหัดผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆโดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง

  Self enrolment: การผลิตรายการโทรทัศน์ RT3033
 • หลักการและเทคนิคการเขียนบทสำหรับวิทยุ  โทรทัศน์และสื่อใหม่  การค้นคว้า การรวบรวม

  และการเลือกสรรข้อมูล   กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การใช้จินตนาการและเหตุผลเพื่อสื่อ

  ความหมายและถ่ายทอดเรื่องราว การเล่าเรื่อง การวางองค์ประกอบภาพ  การเขียนข้อเสนอ

  โครงการผลิตรายการ  ฝึกปฏิบัติการเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่วิทยุ

  Self enrolment: การเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่ (CA3343)Self enrolment: การเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่ (CA3343)