• ความสำคัญ หลักการ เทคนิคการตัดต่อและลำดับภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ภาพวิดีโอ ภาพนิ่ง กราฟิก ไตเติ้ล เพลงและเสียงประกอบ เทคนิคการทำโครม่าคีย์ การเอ็กซ์พอร์ตไฟล์  ฝึกปฏิบัติการตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์

   

  Self enrolment: การตัดต่อเพื่องานนิเทศศาสตร์
 •  หลักการ แนวคิดการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ เทคนิคการผลิตสต็อบโมชั่น (Stop Motion)  และโครมาคีย์ (Chroma Key)   การสร้างภาพสองมิติและสามมิติ  การออกแบบไตเติ้ลรายการและกราฟิกประกอบรายการโทรทัศน์ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับรายการโทรทัศน์

  Self enrolment: RT 2033 คอมพิวเตอร์กราฟิกและ แอนิเมชั่นเพื่อรายการโทรทัศน์
 • หลักการ การวางแผนงาน และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆการใช้อุปกรณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งในสตูดิโอ และการผลิตรายการนอกสถานที่ การเตรียมความพร้อม  ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การใช้เพลง เสียงประกอบ และภาพประกอบในรายการ เทคนิคการผลิตและการตัดต่อขั้นพื้นฐาน ตลอดจนฝึกหัดผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆโดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง

  Self enrolment: การผลิตรายการโทรทัศน์ RT3033
 • แนวความคิดและหลักการทางวารสารศาสตร์ในสื่อทุกประเภท ความหมาย ลักษณะ ธรรมชาติ

  พัฒนาการและระบบของการดำเนินกิจการวิทยุ   โทรทัศน์   หนังสือพิมพ์และสื่อใหม่   เช่น สื่อ

  อินเทอร์เน็ต สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ การส่งแพร่ภาพและเสียงในรุูปแบบต่าง ๆ  การหลอมรวม

  ของสื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการผลิตเนื้อหา การกำกับดูแลสื่อ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

  ของสื่อ

   

  Self enrolment: ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุ โทรทัศน์ วารสารศาสตร์และสื่อใหม่ CA 1123

 • การวางแผนงาน การจัดทำ Storyboard การวางแผนและจัดการด้านงบประมาณ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การใช้เทคนิคและอุปกรณ์พิเศษในการผลิต การใช้ Virtual Set การใช้เทคนิคพิเศษและกราฟิกในการตัดต่อขั้นสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการ ฝึกปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการผลิตรายการเพื่อรองรับการเผยแพร่ในสื่อสมัยใหม่ การออกอากาศผ่านเครือข่ายอิเลกทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ โทรศัพท์มือถือ

  Self enrolment: การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
 • กำหนดประเด็นทางสังคม ข้อเท็จจริง สภาวะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ปัญหาและจริยธรรมในการดำเนินงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยการเชิญวิทยากรที่เป็นนักวิชาการหรือนักวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์มาระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความแตกฉานทางความคิดแก่นักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาต้องร่วมกันจัดสัมมนาหรืออภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ทางสังคมขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่องที่เหมาะสมและน่าสนใจ

  Self enrolment: สัมมนาทางวิทยุและโทรทัศน์ (RT4103)
 • หลักการใช้ภาษาในวิชาชีพสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ-โทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ทักษะในการใช้ภาษาและฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Self enrolment: การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน (CA1143)
 • ความหมาย กระบวนการของความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสร้างนิสัยให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากษ์  การวินิจฉัยข้ออ้างและข้อสมมติและแนวทางสร้างสรรค์

  ผลงานรูปแบบต่างๆ

  Self enrolment: ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ (CA1163)

 • การประกาศ การออกเสียง การอ่านบทความและสารคดี การอ่านข่าว การดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆเทคนิคการใช้ไมโครโฟน การใช้น้ำเสียง การออกเสียงที่ถูกต้องตามอักขรวิธี บุคลิกภาพของผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ รวมถึงฝึกทักษะการเป็นผู้ประกาศ นักจัดรายการวิทยุ พิธีกรรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ

  Self enrolment: การประกาศและการดำเนินรายการทางสื่อกระจายเสียง (RT4223)