ประเภทย่อย
กลุ่มวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์
กลุ่มวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
กลุ่มวิชาชีพด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
กลุ่มวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง
กลุ่มวิชาชีพด้านสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่