ประเภทย่อย
แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา
โครงการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา2561
โครงการชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561