• ความสำคัญของปรัชญาและแนวคิด กำเนิดของปรัชญาและแนวคิดในบริบทของสภาวะแวดล้อมแห่งโครงสร้างสังคม พัฒนาการของการช่วยเหลือกันกระทั่งเป็นปรัชญาพื้นฐานสังคมสงเคราะห์ ผลกระทบของปรัชญาสมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ที่มีต่อสังคมสงเคราะห์ แนวคิดสำคัญพื้นฐานว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม การเสริมพลัง สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความต้องการจำเป็น มาตรฐานขั้นต่ำ ความมั่นคงทางสังคม การพัฒนาสังคม พลวัตแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย

  Self enrolment: SW 1063 ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์
 • ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขตพัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ในงานสาธารณภัย การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ เทคนิคทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาผู้ประสบสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ประสบภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การร่วมมือและการประสานเครือข่าย

  Self enrolment: SW 4213 การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
 • ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information Systems) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพื้นที่ (ข้อมูลทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม) และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสังคมสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ

  Self enrolment: SW 4223 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
 • รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะ ความหมายและธรรมชาติของความรุนแรงในครอบครัว รูปแบบและวงจรความรุนแรง ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว มาตรการและนโยบายยุติความรุนแรงในครอบครัว บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขและป้องกันความรุนแรงในครอบครัว มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว ศักยภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการพัฒนา อุปสรรคและแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว พลังสร้างสรรค์ของทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมที่มีต่อความมั่นคงของครอบครัว

  Self enrolment: SW 4373 เพศภาวะ ความรุนแรง ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรม กับการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว