• SW 4353 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้ติดสารเสพติด (Social Work Techniques for Person Stick the Addictive Substance)
  Self enrolment: SW 4353 เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้ติดสารเสพติด
 • ความสำคัญ ความเป็นมา ปรัชญาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบการเพื่อสังคม และการตลาดเพื่อสังคม กรณีศึกษาและรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล ประชาคม และองค์กร การเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบายและแผน

  Self enrolment: SW4133 ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
 • วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาและความต้องการทางสังคมของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เทคนิค ทักษะและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ

  Self enrolment: SW 4323 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทารุณกรรม  ผลกระทบต่อผู้ถูกทารุณกรรม วิเคราะห์และวินิจฉัยสภาพปัญหาของผู้ถูกทารุณกรรม  สาเหตุและความรุนแรงของการทารุณกรรมทางเพศ เทคนิคและ วิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ  มาตรการกฎหมายการแพทย์และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน  แนวโน้มของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ฝึกเทคนิคการสงเคราะห์ผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ

  Self enrolment: SW 3223 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ
 • สถาบันครอบครัวและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว  แนวคิด นโยบาย หลักการ วิธีการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสัวดิภาพเด็กและครอบครัว บริการของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว

  Self enrolment: SW 3333 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก 2/2560
 • ความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ฝ่ายจิต  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพยาธิสภาพทางจิต และพฤติกรรมอปกติ  มาตรฐานและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้ในงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ฝ่ายจิต การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ฝ่ายจิตและแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ฝ่ายจิต

  Self enrolment: SW3133 การสังคมสงเคราะห์การแพทย์ฝ่ายจิต
 • ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต แนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของสุขภาพจิตกับงานสังคมสงเคราะห์

  Self enrolment: สุขภาพจิต (กับงานสังคมสงเคราะห์) SW 3433 (^ ^)