• ศึกษาแนวคิด ความหมายและความสําคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก รูปแบบธุรกรรม และหลักการของธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ ต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการบริหารการจัดการสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการข้าม วัฒนธรรม การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารองค์การ รวมถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ

  Self enrolment: CB2033 International Business Management
 • กรณีศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของการประกอบธุรกิจจีนในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบต่อธุรกิจจีน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ื่อการทำธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา การตัดสินใจในกรณีศึกษา โดยนำหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้และประเด็นสำคัญของธุรกิจจีนในปัจจุบัน

  Self enrolment: CB-4083 Seminar in Chinese Business
 • การวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของตลาดจีน การวางแผนและยุทธ์ทางธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ์ บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้ดำเนินการตามกลยุทธ์ท่ีได้กำหนดไว้ และการควบคุมกลยุทธ์ การแก้ปัญหาในการดำเนินงานรวมทั้งศึกษาถึงนโยบายด้านต่างๆอาทิด้านการตลาด การผลิต การเงินและการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้กรณีศึกษามาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ

  Self enrolment: CB4073 Business strategy for China Market
 • ความสำคัญของการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศต่อองค์กรธุรกิจ หลักการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยและจีน การศึกษาถึงโครงสร้าง องค์ประกอบและกระบวนการกิจกรรมทางโลจิสติกส์ การควบคุม และการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยและจีน เครื่องมือในการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจทั้งไทยและจีน

  Self enrolment: CB4043 ระบบโลจิสติกส์ไทย - จีน
 • ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศของจีน การเก็บภาษี ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจเปิดของจีน ทิศทางและนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคและสถานการณ์ทางการค้าของประเทศจีนในปัจจุบัน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและกรณีศึกษา

  Self enrolment: เศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน (CB 3083)
 • แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน วิวัฒนาการของโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ศึกษาถึงกลไกของระบบเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียและทั่วโลก

  Self enrolment: พัฒนาการและการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีน (CB 2013)
 • ความหมายของธุรกิจขนาดย่อม การพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมของไทยและจีน กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดย่อม บทบาทและความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อมต่อการพัฒนาประเทศ ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม ศักยภาพของธุรกิจขนาดย่อมไทย-จีน แนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม

  Self enrolment: CB4053 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจีน
 • แนวคิดด้านการตลาดในประเทศจีน กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดจีน พฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและภายในที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด การสร้างความสัทพันธ์ทางธุรกิจในประเทศจีน

  Self enrolment: ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคของตลาดจีน (CB 3023)
 • ศึกษากฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการค้าการลงทุนกับจีน สัญญาซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์ การชำระเงิน ภาษี อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าในจีน กฎหมายส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ขั้นตอนและกระบวนการจัดตั้งองค์กรธุรกิจการขอรับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในประเทศจีน คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจการค้าในจีน รวมถึงกระบวนการระงับข้อพิพาททางธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของจีน

  Self enrolment: CB3033 กฎหมายการค้าและการลงทุนในประเทศจีน
 •         ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขนาดย่อมและขนาดใหญ่ กระบวนการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจีน การเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศจีน การลงทุน การเงิน การดำเนินงาน การตลาด การติดต่อประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธ์ด้านกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐบาลจีน การประเมินผลการดำเนินงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และปัญหาต่างๆของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดบ่อมในจีน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Self enrolment: การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจีน (CB 4053)