• ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การจับใจความจากตำรา วารสาร และบทความทางวิชาการ  ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใช้ศัพท์ สำนวน และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกล่าว

  Reading skill for general understanding, obtaining main ideas from textbooks, journals and academic articles; report writing skill and written presentation of projects employing lexis, expressions and topics related to their chosen field of endeavor; display efficient communication skills to individuals working in the same field.

  Self enrolment: EG 5163 English Reading-Writing for Professional Purposes
 • คำอธิบายรายวิชา
  การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อการอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือก การปรับปรุง และการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ กระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิ ผลิตภัณฑ์ทุติยภูมิ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากจุลินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อรา สาหร่าย ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ และระดับอุตสาหกรรม ทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่ง สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่

  Self enrolment: MI 3124 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 • พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

  Self enrolment: MI3112 Microbial genetics