• ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามกระบวนการวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมหรือวิชาเอกในหลักสูตร

  Self enrolment: IM 8996 วิทยานิพนธ์ 2
 • ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามกระบวนการวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมหรือวิชาเอกในหลักสูตร

  Self enrolment: IM 8886 วิทยานิพนธ์ 1
 • ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการสืบค้นข้อเท็จจริงตามระเบียบวิธีการศึกษาในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมหรือวิชาเอกในหลักสูตร

  Self enrolment: IM 8913 การศึกษาอิสระ
 •  แนวทางการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทยรองรับการเปิดเสรีทางการค้านโยบายในการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมของไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งจีน กลยุทธ์การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย บทบาทและความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อมต่อการพัฒนาประเทศ จุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมของไทย ศักยภาพของธุรกิจขนาดย่อมของไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนและจีน

  Self enrolment: IM 8143 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทยกับอาเซียนและจีน
 •  แนวคิดและความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าในโซ่อุปทานทางธุรกิจ       ประเภท หน้าที่ของสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ปริมาณคำสั่งซื้อขนาดที่ประหยัด การจัดการสินค้าคงคลังภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ระบบการจัดเก็บสินค้า วิธีการควบคุมในคลังสินค้า การวัดผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคลังสินค้า ระบบการจัดการคลังสินค้า และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคลังสินค้า

  Self enrolment: IM 8193 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าในโซ่อุปทาน
 • แนวความคิดในการผลิตสินค้าและบริการ โดยพิจารณาถึงการวางรูปแบบองค์การ การจัดระบบการบริหารงานอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต การพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งและการออกแบบผังโรงงาน การเพิ่มผลผลิต การวัดผลงาน การพัฒนางาน การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  Self enrolment: การจัดการอุตสาหกรรม (IM8013)
 • วิวัฒนาการของโลจิสติกส์ทางการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของจีนสู่ไทย ศักยภาพของการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนและจีน การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ทางการค้าและอุตสาหกรรมในระบบโซ่อุปทาน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวโน้มการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน

  Self enrolment: ความเชื่อมโยงโลจิสติกส์ทางการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนและจีน (IM 8133)
 • แนวคิด ขอบเขต และความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การออกแบบเครือข่าย กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า จรรยาบรรณในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในโซ่อุปทาน และกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจีน

  Self enrolment: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (IM 8173)
 • การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เกณฑ์การตัดสินใจโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น เกณฑ์การตัดสินใจโดยใช้ความน่าจะเป็น ทฤษฎีเกม และการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษา

  Self enrolment: การตัดสินใจเพื่อการบริหาร (IM 8383)
 • ศึกษารูปแบบองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆหน้าที่ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการบังคับบัญชา และการควบคุม หน้าที่พื้นฐานของธุรกิจในด้านบัญชีการเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจ

  Self enrolment: องค์การและการจัดการธุรกิจ (IM 0823)
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการสรรหาและวิธีการต่างๆในการคัดเลือก การวางแผนอาชีพ การประเมินผลการปฎิบัติงาน การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

  Self enrolment: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (IM8023)
 • คำอธิบายรายวิชา

  ความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทาน การออกแบบเครือข่าย การวางแผนและการบริหารจัดการทั้งในด้านการจัดหาวัตถุดิบ การจัดซื้อ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การบริหารคลังสินค้า การขนส่ง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการอุปสงค์ และการจัดการคำสั่งซื้อ การประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายการตลาด การประเมินผลการดำเนินงานโซ่อุปทาน

  Self enrolment: การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (IM8053)