Page:  1  2  3  4  ()
Courses 
GE 2241/2162 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์)Self enrolment
GE1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียงSelf enrolment
PC3403 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น (Psychological Counseling)Self enrolmentInformation
GE1122 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาจีนSelf enrolmentInformation
TC8323 หัวข้อพิเศษ ด้านการศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมไทย-จีนSelf enrolmentInformation
GE 1172 การดูแลเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมSelf enrolment
GE2292 การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันSelf enrolmentInformation
PL 3313 ปรัชญาสันติภาพSelf enrolmentInformation
HU2103 Classical Music in Daily LifeSelf enrolmentInformation
PL3333 จิตอาสาในปรัชญาและศาสนาSelf enrolment
ED2113 การบริหารจัดการสถานศึกษาSelf enrolment
ED1082 การพัฒนาหลักสูตรSelf enrolment
HU1242 อารยธรรมไทย Self enrolmentInformation
CB2023 วัฒนธรรมการทำธุรกิจของจีน CB2023 ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูลSelf enrolmentInformation
CB2023 วัฒนธรรมการทำธุรกิจของชาวจีน รศ.แสงอรุณSelf enrolment
ED 2063 การศึกษารายบุคคล Self enrolmentInformation
PL 2233 ปรัชญาจีนSelf enrolmentInformation
PC3363 จิตวิทยาการตัดสินใจSelf enrolmentInformation
GE 2142 อาเซียนศึกษา Self enrolmentInformation
PL 2113 ปรัชญาเบื้องต้น Self enrolment