Page:  1  2  3  4  ()
Courses 
GE1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียงSelf enrolment
PC3403 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น (Psychological Counseling)Self enrolmentInformation
GE1122 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาจีนSelf enrolmentInformation
หัวข้อพิเศษ ด้านการศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมไทย-จีนSelf enrolmentInformation
GE 1172 การดูแลเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมSelf enrolment
GE2292 การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันSelf enrolmentInformation
PL 3313 ปรัชญาสันติภาพSelf enrolmentInformation
พัฒนาการตลอดช่วงชีวิต (อัจฉรา บัวเลิศ)Self enrolmentInformation
HU2103 Classical Music in Daily LifeSelf enrolmentInformation
PL3333 จิตอาสาในปรัชญาและศาสนาSelf enrolment
วิชา ED2113 การบริหารจัดการสถานศึกษาSelf enrolment
วิชา ED1082 การพัฒนาหลักสูตรSelf enrolment
อารยธรรมไทย hu1242Self enrolmentInformation
วัฒนธรรมการทำธุรกิจของจีน CB2023 ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูลSelf enrolmentInformation
วัฒนธรรมการทำธุรกิจของชาวจีน (CB2023) รศ.แสงอรุณSelf enrolment
การศึกษารายบุคคล ED 2063Self enrolmentInformation
PL 2233 ปรัชญาจีนSelf enrolmentInformation
PC3363 จิตวิทยาการตัดสินใจSelf enrolmentInformation
อาเซียนศึกษา (GE 2142)Self enrolmentInformation
ปรัชญาเบื้องต้น (PL 2113)Self enrolment