หน้า:  1  2  3  4  ()
รายวิชาทั้งหมด 
PC3403 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น (Psychological Counseling)Self enrolmentข้อมูล
GE1122 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาจีนSelf enrolmentข้อมูล
หัวข้อพิเศษ ด้านการศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมไทย-จีนSelf enrolmentข้อมูล
GE 1172 การดูแลเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมSelf enrolment
GE2292 การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันSelf enrolmentข้อมูล
ไทยกับสภาวการณ์โลก GE 1102(อ.ปาริชาติ)Self enrolmentข้อมูล
PL 3313 ปรัชญาสันติภาพSelf enrolmentข้อมูล
พัฒนาการตลอดช่วงชีวิต (อัจฉรา บัวเลิศ)Self enrolmentข้อมูล
HU2103 Classical Music in Daily LifeSelf enrolmentข้อมูล
PL3333 จิตอาสาในปรัชญาและศาสนาSelf enrolment
วิชา ED2113 การบริหารจัดการสถานศึกษาSelf enrolment
วิชา ED1082 การพัฒนาหลักสูตรSelf enrolment
อารยธรรมไทย hu1242Self enrolmentข้อมูล
วัฒนธรรมการทำธุรกิจของจีน CB2023 ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูลSelf enrolmentข้อมูล
วัฒนธรรมการทำธุรกิจของชาวจีน (CB2023) รศ.แสงอรุณSelf enrolment
การศึกษารายบุคคล ED 2063Self enrolmentข้อมูล
PL 2233 ปรัชญาจีนSelf enrolmentข้อมูล
PC3363 จิตวิทยาการตัดสินใจSelf enrolmentข้อมูล
อาเซียนศึกษา (GE 2142)Self enrolmentข้อมูล
ปรัชญาเบื้องต้น (PL 2113)Self enrolment