Skip เข้าสู่ระบบ Skip ประเภทของรายวิชา Skip Site Stats

ข้อตกลงการใช้งานระบบอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

HCU..e-learning
 
  1. จะใช้งานระบบอีเลิร์นนิงเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และพัฒนาความรู้ โดยจะไม่แสดงข้อความไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม
  2. ผู้ใช้งานระบบอีเลิร์นนิงจะต้องสมัครสมาชิกโดยใช้ ชื่อและนามสกุลจริงในการสมัคร หากพบรายชื่อสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรายชื่อนั้นออกจากระบบ
  3. นักศึกษาจะต้องใส่รหัสประจำตัวนำหน้าชื่อจริง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบและให้คะแนนแก่นักศึกษาได้สะดวก ซึ่งนักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยการคลิกที่ชื่อตัวเอง หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบ
  4. อีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกต้องสามารถใช้งานได้จริง เพราะระบบใช้การยืนยันการสมัครสมาชิกทางอีเมล และยังใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
  5. ระบบอีเลิร์นนิงรองรับไฟล์ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนเนื้อหาภายในจะเป็นภาษาอะไรก็ได้
  6. พบปัญหาการใช้งานหรือต้องการแนะนำการปรับปรุงระบบ กรุณา ติดต่อผู้ดูแลระบบ