Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

teep
ประเมินการสอนออนไลน์
 

 
teep
บัญญัติ 7 ประการ
 

บัญญัติ 7 ประการ

 

 
HCU..e-learning
บริการลงประกาศในหน้าเว็บอีเลิร์นนิง
by Admin HCU e-learning - Tuesday, 25 October 2011, 9:26 AM
 

เว็บอีเลิร์นนิงเป็นเว็บที่มีผู้เข้าใช้งานจำนวนมาก ซึ่งจากสถิตินักศึกษาใช้งานเว็บอีเลิร์นนิงมากกว่า 6,000 คนต่อสัปดาห์ จึงเหมาะที่จะเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ

หากหน่วยงาน อาจารย์ และนักศึกษาต้องการลงประกาศข่าวสารในหน้าเว็บอีเลิร์นนิง กรุณา ติดต่อผู้ดูแลระบบ

Read the rest of this topic(254 words)...